Aktualności

03-10-2019r.

Objaśnienia prawne RPP skutecznym narzędziem wsparcia przedsiębiorców, prowadzących działalność leczniczą

Przedstawiamy uaktualnienie objaśnień prawnych, wydanych przez Rzecznika Praw Pacjenta w dniu 20 lutego 2019 r. Dokument został uzupełniony o zagadnienia: bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy, a także udostępniania dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta osobie bliskiej. Uzupełniona została także o kwestie podatkowe część poświęcona wymaganiu podania celu, dla którego pacjent wnosi o udostępnienie mu dokumentacji medycznej. 

 

Celem dokumentu: „Udostępnianie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne”. jest wsparcie wszystkich przedsiębiorców, wykonujących działalność leczniczą, w realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i w konsekwencji zabezpieczenie interesów pacjentów. Dokument ten może stanowić również cenną wskazówkę dla innych podmiotów oraz pacjentów. Nieodzownym elementem wykonywanej działalności leczniczej jest realizacja praw pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta, jako organ właściwy w tym zakresie, uwzględniając pojawiające się problemy w stosowaniu przepisów, odnoszących się do prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, opracował objaśnienia prawne dotyczące tego prawa pacjenta.

 

Koncentrują się one na zagadnieniach praktycznych związanych z prowadzeniem, przechowywaniem i udostępnieniem dokumentacji medycznej, w zakresie których Rzecznik najczęściej identyfikował nieprawidłowości w placówkach medycznych.

 

Podstawą opracowania objaśnień prawnych jest przede wszystkich orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłe na tle prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

 

"Jest to rozwiązanie prawne bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Przede wszystkim zabezpiecza ich interesy, gdyż zastosowanie się do objaśnień prawnych nie może mieć dla nich negatywnych konsekwencji. Korzystający z objaśnień prawnych przedsiębiorcy mają wówczas pewność, że ich postępowanie lub wdrożone rozwiązania organizacyjne są właściwe" –  powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców stosowne organy administracji publicznej dążą do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej. Instrumentem prawnym służącym do osiągnięcia tego celu są w szczególności objaśnienia prawne, które mogą zostać wydane przez ww. organy, dotyczące przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej oraz praktycznego stosowania tych przepisów.

 

Rzecznik Praw Pacjenta jako jeden z pierwszych organów władzy publicznej opracował taki dokument.

 

Adresatami objaśnień prawnych są przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą. Niewątpliwie jednak szeroki zakres przedstawionego materiału, prezentujący właściwe sposoby przestrzegania zbiorowych praw pacjentów powinien zostać uwzględniony przez wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.

 

Objaśnienia prawne zostały zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta w zakładce „Objaśnienia prawne”.

Lista aktualności